POLITYKA PLIKÓW COOKIE – RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę H&G Solutions S.L.U

Od dnia 25 maja 2018r. mają   zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania przez H&G ( H&G Solutions S.L.U) Państwa  danych osobowych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest  firma H&G Solutions S.L.U, C.C. Campanario, Calle Beamar 1, Mijas, Andalucia, Spain.  Kontakt: e-mail: admin[at]hostandguest.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych

a) H&G przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w celu prawidłowego wykonywania usług zawartych w umowie z Państwem. SV zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

b) W celu wykonywania innych prawnie uzasadnionych interesów H&G, np. dochodzenia roszczeń lub obrony praw H&G, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w stosownych przypadkach są:

a) pracownicy H&G

b) podmioty wspierające H&G w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie

c) podmioty współpracujące z H&G przy obsłudze prawnej, podatkowej

d) organy władzy publicznej, takie jak organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, Komornik Sądowy.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw  trzecich

Dane nie są przekazywane do państw  trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu, w jakim dane są zbierane i przetwarzane, jak również od podstawy, w oparciu o którą H&G przetwarza Państwa dane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres :

a) cały okres trwania umowy będą przechowywane następujące dokumenty – umowa zawarta z Państwem , a tym samym wszystkie zawarte w niej informacje – kopie dokumentów, które były niezbędne do podpisania umowy

b) przez 5 lat będą przechowywane wszelkie dokumenty księgowe

c) informacje o przychodzącej korespondencji oraz skany listów maksymalnie 1 rok.

6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu

a) prawo dostępu do danych osobowych

b) prawo do sprostowania danych osobowych

c) prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym)

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora f) prawdo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych jest konieczne dla realizacji celów określonych w pkt 2, tj. jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z H&G, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikającej z ww. prawnie uzasadnionych interesów H&G. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych uniemożliwi podjęcie przez H&G określonych czynności, o których mowa w pkt. 2.